Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Basisschool de Kingbeek

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad van Basisschool de Kingbeek bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding

-Jan Eurlings

Ouder van Roos ( 2 ) en Twan ( 8 )

-Marianne Richter

Ouder van Milou ( 4 ), Madelon ( 2 )
en Tobias ( start april 1)
-Wendy Wetzels

Ouder van Imke ( 2 )

Personeelsgeleding

-Roger Kraanen( voorzitter )

-Peggy Steuns
Leerkracht groep 2
-Anke Krabbe
Leerkracht groep 5

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Na deze periode treedt hij / zij af. Een aftredend lid van de MR kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Wat doen we?

De MR is de gesprekspartner van het schoolbestuur, in ons geval de schooldirecteur.

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

De Wet Medezeggenschap op scholen ( Wms ) regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen, het team en de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt altijd een van de leden benaderen als u een vraag of opmerking aan de orde wilt stellen.

Verder zijn we te bereiken via het mailadresmr@dekingbeek.nl.

Wanneer vergaderen we?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Op de sitewww.wijbouwenaanonzetoekomst.nlvindt u de geplande vergaderingen. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn als toehoorder dan kunt u dat vooraf aangeven viamr@dekingbeek.nl.

Waar vindt u onze notulen?

De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school. U kunt contact opnemen met een van de leden van de personeelsgeleding.