Onze visie

De Kindante visie als basisvisie voor onze fusieschool

Iedere Kindanteschool leeft en leert vanuit de missie, visie en kernwaarden van Kindante:

Missie

Wat ons bindt

Leren leren, leren leven
Het kind staat daarbij voorop en dus centraal, ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn gelijkwaardig.

Het ontwikkelproces rendeert voor het kind en voor de samenleving. Het onderwijs, leerkrachten en alle andere Kindante medewerkers, samen met ouders en anderen, stellen het kind in staat zich te ontwikkelen tot en kansrijke en gelijkwaardige medeburger, welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving.
We verbinden ons aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties. Het gaat daarbij primair om de artikelen in het handvest die expliciet over onderwijs gaan, maar ook waar het veiligheid en ontwikkeling in een breder maatschappelijk perspectief betreft.
Voor alle betrokkenen streven we naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om 'leren leren, leren leven' inhoud te geven en toe te passen.

Visie

Hoe we naar onszelf kijken in het perspectief van onze omgeving

We zijn een onderwijskundige organisatie waar alle talenten kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden. Waar een ieder, ongeacht achtergrond of afkomst, welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en autonomie. We stellen in dit verband maar één eis: respect in woord en daad voor de ander.

Kernwaarden

Vertrouwen
Openheid
Werkplezier
Verantwoording willen en kunnen afleggen
Belang van het kind gaat boven het belang van de stichting of organisatieonderdelen